POLITYKA PRYWATNOŚCI FACEBOOK

 • 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego dokumentu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 • Administrator – Media Planet Sp. z o.o., ul. Gawłowska 148, 96-500 Sochaczew, REGON: 382228046, NIP: 8371865477
 • Użytkownik – podmiot, który przekazuje swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą mechanizmów Serwisu,
 • Serwis – serwis Facebook dostępny pod adresem https://facebook.com.
 • 2

Dane osobowe

 1. Użytkownik może przekazywać Administratorowi swoje dane osobowe za pomocą mechanizmów Serwisu, w szczególności w ramach formularzy kontaktowych tworzonych przez Administratora z wykorzystaniem mechanizmów Serwisu.
 2. Administratorem przekazywanych przez Użytkownika danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Administrator.
 3. Dane osobowe przekazywane przez Użytkownika przetwarzane są przez Administratora wyłącznie w celach opisanych każdorazowo w formularzu, o którym mowa w ust. 1 powyżej.
 4. Dane osobowe przekazane przez Użytkownika zostają zapisane w bazie Administratora i będą w niej przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane. Okres ten nie jest możliwy do jednoznacznego określenia i zależy od decyzji Administratora dotyczących realizowanych przez niego projektów, w związku z którymi dane zostały pozyskane. W razie decyzji o zakończeniu realizacji projektu, dane zostaną usunięte z bazy. Ponadto, w każdej chwili Użytkownik może zażądać zaprzestania przetwarzania danych przez Administratora, zgodnie z uprawnieniami Użytkownika wskazanymi w ust. 10 poniżej.
 5. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne do przesłania formularza, o którym mowa w ust. 1 powyżej.
 6. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 7. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 8. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 9. Administrator zapewnia niniejszym Użytkownika, że wdrożył odpowiednie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymagane przez obowiązujące przepisy prawa. 
 1. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 2. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, Użytkownik może skontaktować się z Administratorem, wysyłając wiadomość na adres bok@mediaplanet.pl.